به "کی کیست" خوش آمدید

1- بعد از بوجود آوردن سایت www.hambastegi.ca در جهت
 جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به کامیونیتی

2- بعد از بوجود آوردن سایت www.iccongress.com در جهت
 جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان

3- بعد از بوجود آوردن سایت www.iccongress.club  درجهت
 ثبت و قابل دسترس قرار دادن گفتگو های مربوط به کنگره در فیسبوک

4- زمان آن رسیده است که به خودشناسی افراد جامعه بپردازیم   www.kikist.ca

این سایت در حال شکل گرفتن است. از این رو به هم ریخته به نظر میاید

 

 

HomeMediaPoliticsICCEventsOrganizationsFacebookPeople

LinksPetitionsDocuments

"کی کیست" چیست؟

" آنهائیکه پس پسک میروند در این توهمند که آنی هم که در جای ایستاده به طرف جلو میدود!"

Afsaneh   ICC Board Members    خواندنی   Site Under Construction

 

 

Last Edited 15/03/2018 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca